Regulamin Cmentarza Parafialnego w Jaworzu

Na podstawie art. 2 i art. 45 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 tj.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. 1998 r. nr 51 poz. 318) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1473 tj.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48 poz. 284), stanowi się, co następuje:

§ 1 Cmentarz rzymskokatolicki w Jaworzu jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego i służy do grzebania zmarłych. Jest miejscem modlitwy, pamięci i czci zmarłych, oraz zadumy nad życiem i wiecznością. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu.

§ 2 Czynności zarządu i bieżącą administrację cmentarza wykonują Zarządca cmentarza- Proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu i osoby przez niego upoważnione.

§ 3 Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Zabrania się wprowadzania psów na teren cmentarza, palenia papierosów, jedzenia, picia, jeżdżenia na rowerze i zabaw na cmentarzu.

§ 4 Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, działania dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Nie odpowiada także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 5 Na cmentarzu, w wyznaczonych miejscach grzebalnych, można pochować zmarłych Parafian , a także osoby spoza Parafii, które wyraziły przed śmiercią taką wolę.

§ 6 Czas, rodzaj pogrzebu oraz miejsce grzebania uzgadnia się z proboszczem Parafii, bądź wikariuszem. Należy przy tym przedłożyć wymagane prawem (obowiązującym na dzień ich złożenia) dokumenty. W dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu zgodnie z art. 11 ust. 4 b ust. 9 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych są nimi: aktu zgonu zmarłego, karta zgonu oraz zezwolenie właściwego prokuratora (w sytuacjach określonych w art. 11 ust. 9 cytowanej ustawy).

§ 7 Usługi pogrzebowe wykonuje Zarządca cmentarza parafialnego lub zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego i zaakceptowana przez Zarządcę.

§ 8 Osoba, która uiściła opłatę rezerwacyjną za grób, bądź miejsce grzebalne, nie nabiera prawa własności grobu czy miejsca grzebalnego, lecz staje się jedynie ich dysponentem.

§ 9 Groby mogą być likwidowane po 20 latach od ostatniego pochówku na wniosek dysponenta grobu albo przez Zarządcę cmentarza parafialnego w związku z nieuiszczeniem opłat. Ponowne użycie grobu, po upływie 20 lat, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną opłatę.

§ 10 Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza parafialnego nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.

§ 11 Dysponent grobu zobowiązany jest do stałej troski o stan i godny wygląd miejsca grzebalnego lub pomnika oraz najbliższego obejścia. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach powinny być niezwłocznie usuwane z grobów i składane na miejscu do tego przeznaczonym, z zachowaniem odpowiedniego porządku. Korzystający z dostępu wody na cmentarzu powinni pamiętać o dokręcaniu kurka.

§ 12 Na wszelkie prace kamieniarskie należy uzyskać zezwolenie Zarządcy cmentarza parafialnego.
Nagrobki, obramowania i pomniki nie mogą przekroczyć u podstawy i powyżej następujących wymiarów:

  • grób pojedynczy 200 x 100 cm, wys. max: 135 cm,
  • grób podwójny 200 x 200 cm, wys. max: 135 cm.

Poza tymi wymiarami, bez zgody Zarządcy cmentarza parafialnego, nie mogą znajdować się żadne płyty ani kostki. Zabrania się ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów przy grobach.

Zarządca cmentarza może określić zakres prac uwzględniający potrzeby cmentarza. W przypadku naruszenia warunków zezwolenia zarządca może nakazać demontaż elementów wykraczających poza zezwolenie. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwolenia firmie kamieniarskiej, która naruszyła warunki zezwolenia.

§ 13 Groby mogą być pojedyncze lub podwójne, płytkie lub głębinowe. Do każdego z nich mogą zostać złożone urny, niezależnie od ostatniego pochówku.

§ 14 Obowiązuje uiszczenie rocznej opłaty za miejsce na cmentarzu. Ponadto za postawienie nagrobka/pomnika należy uiścić opłatę w wysokości 10% jego wartości. Opłaty są przeznaczone na opłaty związane utrzymaniem cmentarza, takie jak: wywóz śmieci, dostęp korzystanie z bieżącej woda, pielęgnacja trawników, itp.

§ 15 Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza, dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy. Prace budowlane należy wykonywać tak, by nie spowodować szkód na sąsiednich grobach. Wszelkie pozostałości (drewniane skrzynki, elementy kamienne, ziemia) powinny być niezwłocznie wywiezione z cmentarza przez wykonawcę. Dysponent grobu lub miejsca grzebalnego odpowiada za szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 16 Ruch pojazdów mechanicznych dozwolony jest wyłącznie do bramy cmentarnej. Transport elementów nagrobnych na terenie cmentarza odbywać się może wyłącznie lżejszym sprzętem, np. za pomocą wózka. Chodniki cmentarne służą wyłącznie do ruchu osobowego.

§ 17 Z parkingu przy cmentarzu korzystać mogą jedynie osoby odwiedzające groby oraz uczestnicy nabożeństw w kościele.

§ 18 W sprawach nieokreślonych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw.  

§ 19 Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.